Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Фізична особа – підприємець Сорокін Андрій Валерійович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2010350010001011268 від 20.06.2022 року, ІПН: 3270212557 та\або Фізична особа – підприємець Сорокіна Христина Михайлівна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2010350000000345806 від 03.07.2023 року, ІПН: 3243816427 , які іменуються надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та фізична\юридична особа, яка приєдналась до цього Договору, шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених Виконавцем, що іменується надалі “Замовник”, з іншої сторони, надалі разом – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, виражаючи свою вільну волю та керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей Договір про надання послуг (надалі – “Договір”) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:
1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця про укладення Договору, розміщена на веб-сайті Виконавця та викладена Виконавцем в умовах цього Договору, що адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб;
1.2. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Договору шляхом оплати послуг Виконавця або іншим способом, погодженим Сторонами;
1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги на умовах, передбачених Договором;
1.4. Викладач – контрагент Виконавця, ФОП, професійний викладач німецької мови.
1.5. Навчальний курс – комплексна навчальна програма відповідно до міжнародно визнаного рівня обов’язкових знань німецької мови.
1.6. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка онлайн школи німецької мови «AURA» доступна у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://aura-school.com

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання освітніх послуг Замовнику згідно інформації наданої на сайті онлайн школи німецької мови «AURA» https://aura-school.com
2.2. Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України “Про електронну комерцію” та умов цього Договору.
2.3. Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти з Виконавцем Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору.
2.4. Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.
2.5. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Замовника з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.
2.6. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір про надання послуг, вважається факт оплати Замовником навчального курсу на рахунок Виконавця на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця. (https://aura-school.com).
2.7. Сторони можуть погодити інший спосіб приєднання до Договору та визначити інший момент укладення Договору.
2.8. Вчинення Замовником дій, передбачених пунктом 2.6 цього Договору, вважається прийняттям Замовником пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи зауважень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Приймаючи пропозицію Виконавця (публічну оферту), Замовник погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст Договору і правові наслідки його укладення.
2.9. Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України “Про електронну комерцію”, укладається з використанням доступних інформаційно-телекомунікаційних систем та не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі.
2.10. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує:
2.10.1. повне та вичерпне ознайомлення з Публічною офертою, викладеної в умовах цього Договору;
2.10.2. безумовне та беззастережне прийняття ним Публічної оферти, викладеної в умовах цього Договору;
2.10.3. цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і правових наслідків його укладення.
2.11. Підтвердженням укладення Договору є квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронній та/або паперовій формі), що засвідчує факт оплати послуг, які є предметом Договору, відповідно до вимог законодавства України, якщо інше не погоджено Сторонами.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець, відповідно до умов цього Договору, надає Замовнику послуги онлайн навчання німецької мови в групах або індивідуально.
3.2. Предметом Договору є навчальні курси, які Замовник обрав з переліку, розміщених на веб-сайті Виконавця (https://aura-school.com).
3.3. При виконанні зобов’язань та дотриманням положень Договору Сторони керується чинним законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Оплата за надані послуги здійснюється в ГРИВНЯХ або ЄВРО у формі безготівкового перерахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.2. У зв’язку з тим, що Виконавець не є платником ПДВ, цей податок при оплаті послуг не утримується.
4.3. Вартість послуг визначається тарифним планом по обраному Замовником навчальному курсу, зазначеному на веб-сайті Виконавця (https://aura-school.com).
4.4. Кошти за пропущені Замовником заняття, передбачені навчальним планом, не повертаються.
4.5. Замовник допускається до отримання послуг при передоплаті 50% вартості навчального курсу за умови, що залишок суми буде переведений на рахунок Виконавця не пізніше середини строку надання навчальних послуг по передплаченому навчальному курсу. (Окрім акційних пропозицій)

4.6. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

4.7. Виконавець не повертає кошти за наступних умов:
– навчання вже не є актуальним з особистих причин Замовника;
– відсутність Замовника на запланованих учбовим планом уроках, системні перебої зі зв’язком;
– незадоволеність якістю послуг викладача, за умови як мінімум однієї заміни викладача за вимогою Замовника;
– за умови завершення терміну першого тижня навчання (7 днів з дати старту курсу);
– невиконання Замовником умов даного договору та програми навчального курсу.

4.8. Виконавець повертає кошти за сплачений Замовником курс чи його частину (за вирахуванням вартості вже пройдених уроків) за умови відмови від послуг навчання Замовником протягом перших семи днів з дати старту навчального курсу.

4.9. Порядок надання послуг
4.9.1. Первинна консультація клієнта в телефонному режимі або через месенджери (Telegram або Viber).
4.9.2. Визначення мовного рівня клієнта та підбір відповідного формату навчання.
4.9.3. Узгодження потенційного графіку навчання та Викладача.
4.9.4. Узгодження та проведення пробного заняття в Zoom, тривалістю до 45 хв. Або надання запису уроку з курсу, до якого має бути долучений студент.
4.9.5. Збір зворотного зв’язку після проведеного заняття та/або перегляду запису наданого уроку.
4.9.6. За потреби, коригування формату, часу або зміна Викладача для подальшого навчання.
4.9.7. Затвердження старту і остаточних умов навчання.
4.9.8. Виконавець надсилає Замовнику реквізити гривневого або валютного рахунку ФОП для оплати курсу навчання.
4.9.9. Після підтвердження сплати коштів відбувається створення чату в Telegram, для подальшого прямого супроводу та навчання Викладачем Замовника. Всі необхідні для навчання матеріали Замовник буде отримувати в цьому чаті. Відеозаписи проведених уроків та всі матеріали будуть доступні для скачування протягом всього періоду навчання Замовника.
4.9.10. Подальша підтримка студента персональним менеджером в телефонному режимі або через месенджери.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального курсу надати йому послуги навчання згідно навчальної програми та умов даного Договору.
5.1.2. До початку надання послуг навчання ознайомити Замовника з методами і форматом навчання та надати всю необхідну інформацію для якісного надання послуг.
5.1.3. Навчати Замовника індивідуально або в групі до десяти студентів, в залежності від обраного курсу.
5.1.4. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.
5.1.5. Надавати Замовнику послуги вчасно, якісно та в повному обсягу згідно з умовами цього Договору.
5.1.6. Підбирати викладача для занять з німецької мови за погодженням з Замовником в залежності від його вимог і побажань.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Призупинити / або припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку в наступних випадках:
• Замовник порушив умови даного Договору;
• Поведінка Замовника некоректна у відношенні до інших учнів/Викладача/Виконавця
• В разі невиконання Замовником його зобов’язань по даному Договору
5.2.2. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але своєчасно при цьому попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
5.2.3. Не допускати Замовника до навчання в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.
5.2.4. Виконавець має право замінити Замовнику викладача за наявності для цього поважних причин, з обов’язковим повідомленням про це Замовника.
5.2.5. Викладач має право переносити заняття (в разі хвороби та з інших поважних причин), попередивши про це Замовника не менше, ніж за 3 години. Якщо Замовник вважає, що викладач занадто часто переносить заняття, Замовник має право звернутися до Виконавця з вимогою про зміну викладача.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки і своєчасно вносити оплату за послуги навчання за обраним навчальним планом.
6.1.2. Перед початком надання послуг навчання ознайомитися з правилами поведінки і форматом навчання.
6.1.3. Вчасно підключатися на заняття, а в разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права пред’явлення будь-яких претензій щодо недоотриманого внаслідок цього Послуги.
6.1.4. Замовник має право, за бажанням, змінити поточного викладача.
6.1.5. Завчасно повідомляти про свою відсутність на заняттях (не пізніше трьох годин до початку).
6.1.6. Якщо у визначений графіком час Замовник не доступний для дзвінка Викладача, Викладач протягом 15 хвилин повторює спроби зв’язатися з Замовником (не менше трьох разів). При цьому, часом початку заняття вважається встановлений в графіку час початку заняття. Якщо зв’язатися з Замовником не вдається, заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
6.1.7. Якщо у встановлений час початку занять плюс 15 (п’ятнадцять) хвилин Викладач не виходить на зв’язок з Замовником, Замовник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця. Заняття, які не відбулися з вини Викладача/Виконавця, переносяться в повному обсязі на інший зручний для Замовника час.
6.1.8. В процесі отримання Послуг навчання виконувати законні вимоги Виконавця, не з’являтися на заняттях в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, проявляти повагу до оточуючих.
6.1.9. Забезпечити собі все необхідне для навчання (техніку для виходу в інтернет, а також встановлені програми Зум і Телеграм).
6.1.10. Кількість можливих переносів або скасувань занять залежить від інтенсивності графіка занять Замовника.(Індивідуальні заняття)

Замовник має право на:
– 1 (одне) перенесення або скасування заняття в місяць при графіку занять 1 (одне) заняття в тиждень;
– 2 (два) перенесення або скасування занять в місяць при графіку занять 2 (два) і 3 (три) заняття в тиждень;
– 3 (три) перенесення або скасування занять в місяць при графіку занять 4 (чотири) і більш заняття в тиждень.
6.1.11. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про перенесення чи скасування заняття або перевищення ліміту перенесень/скасувань занять, заняття вважається таким, що відбулося і таким, що підлягає оплаті у розмірі 100%.
6.1.12. Попередження про скасування та перенесення заняття може відбуватись шляхом надсилання текстового повідомлення на узгоджені засоби комунікації Виконавця чи Викладача.
6.1.13. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.
6.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
6.2.3. Замовник має право, за бажанням, змінити поточного викладача.
6.2.4. Припинити дію даного Договору в односторонньому порядку попередивши про це Виконавця мінімум за 7 календарних днів до дати припинення дії Договору із дотриманням умов щодо повернення коштів зазначених в п.4.7 та п.4.8.
6.2.5. Повернути кошти за сплачений курс, з урахуванням пройдених уроків за умов невиконання Виконавцем умов даного договору та у відповідності до умов зазначених в п.4.7 та п.4.8.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Спори та розбіжності в рамках цього Договору врегулювання яких Сторонами неможливе шляхом переговорів, передаються за виключеннями підсудності загальним судам України на розгляд Господарського суду України.
7.3. Виконавець після отримання від Замовника заяви (претензії), зобов’язаний протягом 14 (чотирнадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Замовнику мотивовану відмову.
7.4. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням/призупиненням надання послуг навчання та взятих Виконавцем зобов’язань.
7.5. Виконавець бере на себе повну відповідальність відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Замовник забезпечує конфіденційність інформації, яка стала йому відома у зв’язку з отриманням послуг від Виконавця і яка може заподіяти шкоду інтересам Виконавця.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.
8.2. Непереборною силою в цьому Договорі вважаються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити, а також не можна відвернути (уникнути) при всій турботливості і обачності, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледі, повені, урагани, руйнування блискавкою, тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, вихід з ладу машин і обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, тощо).
8.3. Сторони також звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим Договором якщо представник(-ики) Сторони(-ін), відповідальний(-ні) за виконання умов цього Договору призваний(-ні) на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення і якщо без такого представника(-ів) Сторони належне виконання Договору є неможливим або істотно ускладненим.
8.4. Сторони також звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим Договором у разі проведення бойових дії безпосередньо на адміністративній території, на якій здійснюється діяльність з реалізації цього Договору, її тимчасова окупація, встановлення тривалого комендантського часу (який обчислюється днями, тижнями, місяцями), а також внаслідок інших обставин, дій та рішень, що настали, вчиненні або прийнятті у зв’язку із збройною агресією проти України і безпосередньо впливають на можливість Сторін виконувати свої зобов’язання та виникли поза їх волею і не можуть бути ними усунені.
8.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яке вищезгадане як на підставу, звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань.
8.6. При виникненні обставин непереборної сили або випадку, строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків, а Сторона, що зазнала їх впливу звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків.
8.7. Сторона, не здатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили або випадку, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону.
8.8. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків або випадку продовжується понад 60 календарних днів, будь-яка із Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 календарних днів до дати припинення.

8.9. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов’язань, якщо хоча обставини непереборної сили виникли та об’єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов’язань. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Об’єктом інтелектуальної власності є всі матеріали розміщені на веб-сайті та матеріали занять, відкритих уроків, вебінари, тренінги, у формі виступів, лекцій, промов; аудіо- та відеоуроки (заняття), записи онлайн-трансляций у вигляді аудіовізуальних творів, фотографічні твори, зображення, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, текст, статті, інформаційні, навчальні та будь-які інші матеріали (у письмовій чи електронній формі), презентації, результати виконаних завдань, а також будь-які інші об’єкти авторського права, дизайн, знаки для товарів та послуг (торговельні марки), логотипи, ноу-хау та інші об’єкти інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством України.
9.2. Виконавець є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов’язаних з послугами, веб-сайтом, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, текстами, даними та графіками) та програмним забезпеченням та базами даних , що забезпечують їхнє функціонування. Виконавець також використовує Об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати іншим особам на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
9.3. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів занять, навчальних, інформаційних та інших матеріалів, інших Об’єктів інтелектуальної власності, наданих Виконавцем Замовнику або створених Замовником (самостійно або у співавторстві з іншими особами) для виконання умов цього Договору, а також передавати самі Об’єкти інтелектуальної власності та майнові права на ці Об’єкти інтелектуальної власності третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати з комерційною метою, крім як на виконання умов цього Договору. Замовник має право використовувати Об’єкти інтелектуальної власності виключно з метою виконання умов цього Договору.

10. СТРОК ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту оплати навчального курсу і діє протягом всього терміну, визначеного в обраному Замовником навчальному курсі або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань
10.2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника і Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складено українською та англійською мовами.
11.2. Основною мовою Договору є українська мова, яка має переважну силу.
11.3. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.4. Виконавець є платником єдиного податку відповідно до діючого законодавства. Замовник є фізичною або юридичною особою.
11.5. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.6. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

ПОГОДЖЕНО ТА ПРИЙНЯТО
ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Сорокін Андрій Валерійович
Адреса: 77552, Iвано-Франкiвська обл., Калуський р-н, смт.Вигода, вул. Данила Галицького, буд. 33-А
Код за ЄДРПОУ 3270212557


_______________

Б.П.

ФОП Сорокіна Христина Михайлівна
Адреса: 77552, Iвано-Франкiвська обл., Калуський р-н, смт.Вигода, вул. Данила Галицького, буд. 33-А
Код за ЄДРПОУ 3243816427


______________
Б.П.

 

 

PUBLIC OFFER AGREEMENT
on the provision of services

Individual entrepreneur Andrii Valeriiovych Sorokin, acting on the basis of the Extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations No. 2010350010001011268 dated 20.06.2022, TIN: 3270212557 and/or Individual Entrepreneur Khrystyna Mykhailivna Sorokina, acting on the basis of the Extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations No. 2010350000000345806 dated 03.07.2023, TIN: 3243816427 , hereinafter referred to as the “Service Provider”, on the one hand, and the individual/legal entity that has joined this Agreement by accepting the offer to conclude this Agreement on the terms and conditions determined by the Service Provider, hereinafter referred to as the “Client”, on the other hand, hereinafter collectively referred to as the “Parties”, and each individually referred to as a “Party”, expressing their free will and guided by the norms of the current legislation of Ukraine, have entered into this Service Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) as follows:

1. TERMS OF THE CONTRACT

The terms used in this Agreement shall have the following meanings:
1.1. Public offer – the Service Provider’s offer to conclude the Agreement, posted on the Service Provider’s website and set forth by the Service Provider in the terms of this Agreement, addressed to an indefinite number of individuals and legal entities;
1.2. Acceptance means full, unconditional and unconditional acceptance by the Client of the terms of the Agreement by paying for the Service Provider’s services or in any other way agreed by the Parties;
1.3. The Client is a natural or legal person who receives services from the Service Provider on the terms stipulated by the Agreement;
1.4. Teacher – the Service Provider’s counterparty, individual entrepreneur, professional teacher of German.
1.5. Training Course – a comprehensive training program in accordance with the internationally recognized level of compulsory knowledge of the German language.
1.6. The Service Provider’s website is the website of the online German language school “AURA” available on the Internet under the domain name https://aura-school.com

2. GENERAL PROVISIONS

2.1. This agreement is an official and public offer of the Service Provider to conclude an agreement on the provision of educational services to the Client according to the information provided on the website of the online German language school “AURA” https://aura-school.com
2.2. The Agreement is a public agreement within the meaning of Article 633 of the Civil Code of Ukraine, and the person who accepts the offer (public offer) to conclude the Agreement (accepts) becomes the Client in accordance with Article 642 of the Civil Code of Ukraine, Article 11 of the Law of Ukraine “On Electronic Commerce” and the terms of this Agreement.
2.3. The Agreement is an offer (public offer) to an unlimited number of individuals and legal entities to conclude the Agreement with the Service Provider by full and unconditional acceptance of the terms of this Agreement.
2.4. The terms of the Agreement are the same for all persons who have decided to accept the terms of this Agreement.
2.5. The Agreement is a contract of adhesion within the meaning of Article 634 of the Civil Code of Ukraine, since its terms are determined by the Service Provider and may be accepted by the Client only by joining the proposed Agreement as a whole. In case of disagreement of the Client with all or some provisions of this Agreement, the Agreement shall not be concluded.
2.6. The moment of full and unconditional acceptance by the Client of the Service Provider’s offer (acceptance) to conclude an electronic service agreement is considered the fact that the Client has paid for the training course to the Service Provider’s account under the terms of this Agreement, within the terms and at the prices specified on the Service Provider’s website (https://aura-school.com).
2.7. The Parties may agree on another way of joining the Agreement and determine another moment of concluding the Agreement.
2.8. The Client’s performance of the actions provided for in Clause 2.6 of this Agreement shall be deemed to be the Client’s acceptance of the offer to enter into the Agreement (acceptance), and also confirms the fact of full and unconditional acceptance by the Client of the terms of this Agreement without any reservations or comments in accordance with Article 642 of the Civil Code of Ukraine. By accepting the Service Provider’s offer (public offer), the Client agrees to all the terms and conditions of this Agreement and confirms that it understands the content of the Agreement and the legal consequences of its conclusion.
2.9. The Agreement is an electronic agreement within the meaning of Article 3 of the Law of Ukraine “On Electronic Commerce”, is concluded using available information and telecommunication systems and cannot be invalidated due to its execution in electronic form.
2.10. By concluding the Agreement, the Client confirms
2.10.1. full and exhaustive familiarization with the Public Offer set forth in the terms of this Agreement;
2.10.2. unconditional and unconditional acceptance of the Public Offer set forth in the terms of this Agreement;
2.10.3. full understanding of the content of their obligations under the Agreement and the legal consequences of its conclusion.
2.11. Confirmation of the conclusion of the Agreement shall be a receipt, check, payment order, other settlement or cash document (in electronic and/or paper form) certifying the fact of payment for the services that are the subject of the Agreement, in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine, unless otherwise agreed by the Parties.

3. SUBJECT OF THE AGREEMENT

3.1. The Service Provider, in accordance with the terms of this Agreement, shall provide the Client with German language online educational services in groups or individually.
3.2. The subject of the Agreement is the educational courses that the Client chose from the list posted on the Service Provider’s website (https://aura-school.com).
3.3. When fulfilling obligations and complying with the provisions of the Agreement, the Parties shall be governed by the current legislation of Ukraine.

4. COST OF SERVICES AND PROCEDURE FOR PROVIDING SERVICES

4.1. Payment for the rendered services shall be made in UAH or EUR in the form of a non-cash transfer to the Service Provider’s current account.
4.2. Due to the fact that the Service Provider is not a VAT payer, this tax shall not be withheld when paying for services.
4.3. The cost of services shall be determined by the tariff plan for the course chosen by the Client on the Service Provider’s website (https://aura-school.com).
4.4. Funds for classes missed by the Client, provided for in the curriculum, are not refundable.
4.5. The Client shall be allowed to receive services upon prepayment of 50% of the course cost, provided that the balance of the amount shall be transferred to the Service Provider’s account no later than the middle of the term of educational services provision for the prepaid course. (Does not apply to promotional offers.)
4.6. The fact that the Client has paid for educational services shall indicate the Client’s unconditional acceptance of the conditions specified in this Agreement.

4.7. Service Provider does not return, and under the following conditions:
– studying is no longer relevant due to the Client’s personal reasons;
– absence, systematic irregularities of communication and power supply;
– dissatisfaction with the quality of the teacher’s services, subject to at least one replacement of the teacher at the Client’s request;
– subject to completion of the first week of study (7 days from the start of the course);
– non-fulfillment by the Client of the terms of this agreement and the educational course program.

4.8. The Service Provider shall refund the funds for the course or part thereof paid by the Client (minus the cost of lessons already completed) if the Client withdraws from the training services within the first seven days from the date of the start of the training course.

4.9. The procedure for providing services
4.9.1. Initial consultation with the Client by phone or via messengers (Telegram or Viber).
4.9.2. Determination of the client’s language level and selection of the appropriate training format.
4.9.3. Coordination of the potential training schedule and the Teacher.
4.9.4. Coordinating and conducting a trial lesson in Zoom, lasting up to 45 minutes. Or providing a recording of a lesson from the course to which the student is to be enrolled.
4.9.5. Collecting feedback after the lesson and/or reviewing the lesson recording.
4.9.6. If necessary, adjust the format, time or change the Teacher for further training.
4.9.7. Approval of the start and final terms of training.
4.9.8. The Service Provider sends the Client the details of the hryvnia or foreign currency account of the individual entrepreneur to pay for the training course.
4.9.9. After confirming the payment, a chat is created in Telegram for further direct support and training of the Client by the Teacher. The Client will receive all the materials necessary for the training in this chat. Videos of the lessons and all materials will be available for download during the entire period of the Client’s training.
4.9.10. Further support of the student by a personal manager by phone or via messengers.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SERVICE PROVIDER

5.1. The Service Provider is obliged:
5.1.1. On the basis of this Agreement and after payment of the curriculum chosen by the Client, to provide him/her with educational services in accordance with the educational course and terms of this Agreement.
5.1.2. Before starting the educational services provision, to familiarize the Client with the methods and form of study and provide all the necessary information for high-quality service provision.
5.1.3. To teach the Client individually or in a group of up to ten students depending on the chosen course.
5.1.4. To notify the Client in a timely manner about the rescheduling of classes provided for in the curriculum with a simultaneous notification of the date to which the specified class has been rescheduled.
5.1.5. To provide the Client with timely, high-quality and full services in accordance with the terms of this Agreement.
5.1.6. To select a teacher for German language classes in agreement with the Client depending on his/her requirements and desires.

5.2. The Service Provider is entitled:
5.2.1. To suspend or terminate educational services provision to the Client unilaterally in the following cases:
• The Client has violated terms of this Agreement;
• The Client’s behavior is incorrect in relation to other students/Teacher/Service Provider
• In case of non-fulfillment by the Client of his obligations under this Agreement
5.2.2. To reschedule classes provided for in the curriculum from one day to another, but in a timely manner, notifying the Client at least three hours in advance.
5.2.3. To prevent the Client from studying while under the influence of alcohol and/or drugs.
5.2.4. The Service Provider has the right to replace the Client with a teacher if there are valid reasons for this, without fail notifying the Client.
5.2.5. The teacher has the right to reschedule classes (in case of illness and for other valid reasons), notifying the Client at least 3 hours in advance. If the Client believes that the teacher reschedules classes too often, the Client has the right to contact the Service Provider with a request to change the teacher.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

6.1. The Client is obliged:
6.1.1. To fulfill the terms of this Agreement conscientiously, adhere to the rules of conduct and make timely payments for educational services according to the chosen curriculum.
6.1.2. Before starting the educational services provision, to get acquainted with the rules of conduct and form of study.
6.1.3. To join the class on time, and in case of absence from the class, the Client shall be deprived of the right to present any claims regarding the Services not received as a result.
6.1.4. The Client has the right to change the current teacher at own will.
6.1.5. To report his/her absence in advance (no later than three hours before the start).
6.1.6. If the Client is not available for the Teacher’s call at the time specified in the schedule, the Teacher shall repeat attempts to contact the Client (at least three times) within 15 minutes. At the same time, the class start time shall be considered to be the class start time set in the schedule. If it is not possible to contact the Client, the lesson shall be considered completed and paid in the amount of 100%.
6.1.7. If the Client does not receive a call from the Teacher at the scheduled start time plus 15 (fifteen) minutes, he/she shall immediately notify the Service Provider. Classes that did not take place due to the fault of the Teacher/Service Provider shall be rescheduled in full to another convenient time for the Client.
6.1.8. In the process of receiving educational Services, to comply with the legal requirements of the Service Provider, do not appear at classes under the influence of alcohol and/or drugs, and show respect for others.
6.1.9. To be provided with everything required for studying (equipment for accessing the Internet, as well as installed Zoom and Telegram programs).
6.1.10. The number of possible rescheduled or canceled classes depends on the intensity of the Client’s class schedule. (Individual lessons)

The Client is entitled to have:
– 1 (one) rescheduled or canceled class per month with a class schedule of 1 (one) class per week;
– 2 (two) rescheduled or canceled classes per month with a schedule of 2 (two) and 3 (three) classes per week;
– 3 (three) rescheduled or canceled classes per month with a schedule of 4 (four) or more classes per week.
6.1.11. In case of non-notification or untimely notification of the rescheduled or canceled class or exceeding the limit of rescheduled/canceled classes, the class shall be considered to have taken place and subject to payment in the amount of 100%.
6.1.12. A notification about rescheduled or canceled class can be received by sending a text message to the approved means of communication of the Service Provider or the Teacher.
6.1.13. The Client shall give permission to the Service Provider to process his/her personal data in accordance with the Law of Ukraine “On the Protection of Personal Data”.

6.2. The Client is entitled:
6.2.1. To receive educational services provided for in this Agreement.
6.2.2. To demand compliance by the Service Provider with the terms of this Agreement.
6.2.3. The Client is entitled to change the current teacher at own will.
6.2.4. Terminate this Agreement unilaterally by notifying the Service Provider of this at least 7 calendar days prior to the date of termination of the Agreement, subject to the conditions for the return of funds specified in Clause 4.7 and Clause 4.8.
6.2.5. To return the funds for the paid course, taking into account the lessons already completed, in case of non-fulfillment by the Service Provider of the terms of this contract and in accordance with the conditions specified in clause 4.7 and clause 4.8.

7. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

7.1. The Service Provider and the Client shall be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the terms hereof provided for by this Agreement and the current legislation of Ukraine.
7.2. Disputes and disagreements under this Agreement, which cannot be settled by the Parties through negotiations, shall be referred to the Economic Court of Ukraine, excluding the courts of general jurisdiction.
7.3. After receiving a statement (claim) from the Client, the Service Provider shall satisfy the stated requirements or send a reasoned refusal to the Client within 14 (fourteen) days.
7.4. The Client realizes that his/her violation of the terms of this Agreement leads to its termination by the Service Provider unilaterally with the subsequent termination/suspension of the provision of training services and the obligations assumed by the Service Provider.
7.5. The Service Provider assumes full responsibility in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On the Protection of Personal Data”.
7.6. The Client shall ensure the confidentiality of information which has become known to him/her in connection with receiving services from the Service Provider and which may harm the interests of the Service Provider.

8. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES

8.1. The Parties shall be released from liability for breach of obligations hereunder if such breach is a consequence of force majeure circumstances or event, provided that the defaulting Party proves the existence of such circumstances.
8.2. Force majeure circumstances in this Agreement shall be any extraordinary events external to the Parties, occurring through no fault of the Parties, beyond their will, or against the will or wishes of the Parties, and which, provided that the usual measures are taken, cannot be envisaged, as well as cannot be averted (avoided) with all care and prudence, including (but not limited to) natural phenomena (earthquakes, fires, storms, accumulation of snow or ice condition of roads, floods, hurricanes, destruction by lightning, etc.), biological, man-made and anthropogenic disasters (explosions, failure of machinery and equipment, epidemics, pandemics, epizootics, etc.).
8.3. The Parties are also released from responsibility for non-fulfillment (improper fulfillment) of obligations under this Agreement if the representative(s) of the Party(s) responsible for the fulfillment of the terms of this Agreement are called up for military service, military conscription service of officers, conscription military service during mobilization, for a special period, conscription military service of reservists in a special period or accepted for military service under a contract, including by concluding a new contract for military service, during the validity of the special period for the period before its expiration and if without such representative(s) of the Party the proper execution of the Agreement is impossible or significantly complicated.
8.4. The parties are also released from responsibility for non-fulfillment (improper fulfillment) of obligations under this Agreement in the event of hostilities taking place directly on the administrative territory on which activities for the implementation of this Agreement are carried out, its temporary occupation, the establishment of a long curfew (which is calculated in days, weeks , months), as well as as a result of other circumstances, actions and decisions that occurred, committed or adopted in connection with armed aggression against Ukraine and directly affect the ability of the Parties to fulfill their obligations and arose outside of their will and cannot be them eliminated
8.5. Proof of the occurrence of circumstances of force majeure (force majeure) and their validity period are the relevant documents issued by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine or other competent bodies. Failure to notify or untimely notification deprives the Party of the right to rely on any of the aforementioned as a basis, exemption from liability for non-fulfillment of obligations.
8.6. Upon occurrence of force majeure circumstances or an event, the period of fulfillment of obligations shall be postponed for the duration of such circumstances or event and their consequences, and the Party affected by them shall be released from liability for non-fulfillment of obligations for the period of duration of such circumstances or event and their consequences.
8.7. A Party unable to fulfill its obligations under the Agreement due to force majeure circumstances or an event shall immediately, but no later than 5 (five) working days from the date of occurrence of such circumstances, notify the other Party in writing.
8.8. If the force majeure circumstances/their consequences or the event lasts more than 60 calendar days, either Party shall have the right to terminate the Agreement subject to written notification of the other Party not less than 30 calendar days before the date of termination.

8.9. A Party may not refer to force majeure circumstances as grounds for relief from its obligations if, although force majeure circumstances have arisen and objectively exist, they do not prevent the Party from performing its obligations. The obligation to prove the impossibility of fulfilling the obligations hereunder due to force majeure circumstances shall be assigned to the Party which refers to such circumstances.

9. INTELLECTUAL PROPERTY

9.1. Intellectual property shall include all materials posted on the website and materials of classes, open lessons, webinars, trainings, in the form of presentation, lectures, speeches; audio and video tutorials (classes), recordings of online broadcasting in the form of audiovisual works, photographic works, images, design elements, graphic images, illustrations, text, articles, information, training and other materials (written or electronic), presentations, results of completed tasks, as well as any other copyright objects, design, marks for products and services (trademarks), logos, know-how and other objects of intellectual property provided for by the current legislation of Ukraine.

9.2. The Service Provider is the sole owner of all intellectual property rights related to the services, the website, its content (including messages, images, design, logos, videos, sound recordings, texts, data and graphics) and software and databases that ensure their functioning. The Service Provider shall also use intellectual property which may belong to other persons under the appropriate license, agreement or on another legal basis.

9.3. The Client shall not, without the Service Provider’s written consent, transfer access to the received records of classes, training, information and other materials, other intellectual property provided by the Service Provider to the Client or created by the Client (independently or co-authored with other persons) for fulfilling the terms of this Agreement, as well as transfer the intellectual property and title in intellectual property to the third parties, publish, publicly reproduce in any way and in any form, repeat, copy, and use for commercial purposes, except in pursuance of the terms of this Agreement. The Client shall have the right to use the intellectual property exclusively for the purpose of fulfilling the terms of this Agreement.

10. TERM OF THE AGREEMENT

10.1. The Agreement enters into force from the moment of payment for the educational course and shall be valid for the entire period specified in the educational course chosen by the Client or until the Parties fully fulfill their obligations.
10.2. This Agreement may be terminated (dissolved) with the consent of the Client and the Service Provider.

11. MISCELLANEOUS

11.1. This Agreement is executed in Ukrainian and English.
11.2. The main language of the Agreement is Ukrainian, which prevails.
11.3. In cases not provided for in this Agreement, the Parties shall be governed by the current legislation of Ukraine.
11.4. The Service Provider is a single taxpayer in accordance with the current legislation. The Client is an individual or legal entity.
11.5. The Client of the services guarantees that all the terms of this Agreement are clear, and he accepts them unconditionally and completely.
11.6. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the legislation of Ukraine.

AGREED TO AND ACCEPTED BY
SERVICE PROVIDER:
Individual entrepreneur Andrii Valeriiovych Sorokin
Address: 33-A, Danyla Halytskoho St., Vyhoda, Kalush district, Ivano-Frankivsk region, 77552
EDRPOU code 3270212557


_________________
W.S.

Individual entrepreneur Khrystyna Mykhailivna Sorokinan
Address: 33-A, Danyla Halytskoho St., Vyhoda, Kalush district, Ivano-Frankivsk region, 77552
EDRPOU code 3243816427


_________________
W.S.